HOTEN MOT VÅR KULTUR OCH VÅR FRIHET

BAKGRUND

Sedan en tid har den breda medelklassen i stora delar av västvärlden inte  längre fått det bättre. Missnöjet sprider sig i västländerna, där eliten länge prisat globalisering och den industriella stordriftens fördelar och vant sina befolkningar vid ständig tillväxt. En allt större del av tillväxten går till en allt mindre del av befolkningen. 

Mot denna bakgrund bjuder vi in till en dialog om hoten mot vår kultur och vår frihet.

Tilliten minskar

I Sverige minskar förtroenet för den länge tillämpade  industrimodellen. Den fackliga organisationsgraden minskar. Digitalisering gör att människors arbete inte behövs på samma sätt som tidigare.

Den idealitet och närhet till folket som kännetecknade tidigare generationers ledare och när riksdagspartierna finansierades av medlemmarna, finns inte längre. Idag finansieras partierna med skattemedel. 1979 fanns det 5 riksdagspartier i Sverige med sammanlagt 1,7 miljoner medlemmar. Idag har 8 riksdagspartier tillsammans endast 250.000 medlemmar.

Den legitimitet som var grundbulten för den konstitutionella demokratin sviktar.

Stordriftens nackdelar

Alla människors rätt att existera är numera erkänd i nationella och internationella fördrag. Men rätten villkoras allt oftare i termer av hur mycket människor producerar av varor och tjänster i en anonym produktionsapparat, omöjlig att påverka för enskilda individer och deras lokala politiker.

Missnöjet växer när den anonyma produktionsapparaten ödelägger jordar, skogar och hav, samtidigt som den förhärskande arbetslinjen fortsätter att generera stora inkomster till redan förmögna maskinägare lierade med den politiska makten. Alltfler anar att industrimodellen upprätthålls genom krig, riggade banksystem och dopade valutor med mål att hålla den nettoskattebetalande medelklassen lugn.

Ett transfereringssystem har hjälpligt hållit det redan av Karl Marx på 1800-talet så fruktade och så kallade trashanksproletariatet på mattan. 230 år efter franska revolutionen, när den globala industrieran tog fart, är detta farliga proletariat åter på krigsstigen i hela världen. Missnöjet fångas upp av nygamla s.k. populistiska partier, som de traditionella vänster/höger-partierna i strid med demokratiska spelregler försöker isolera. De isolerade partiernas popularitet tycks dock öka i takt med "utfrysningsgraden".

Konstnären Ulf Enhörnings vision om en enad värld användes med konstnärens tillåtelse i inbjudan till en konferens om Människans existens och fredens möjlighet , som nätverket Brobygge & Dialog arrangerade i samarbete med Kreaprenör. Här en länk till rapporten från 2015 års konferens.

ARTIKLAR OCH REFERENSER

Kultur OCH FRIHET

Ordet Kultur kommer från latinets cultura, som betyder bearbetning, odling eller bildning.  Ordet används också som beskrivning av socialt överförda levnadsmönster, som gäller all mänsklig verksamhet. Kultur definieras efter språk, konst och värderingar samt institutioner, som förs vidare socialt, d.v.s. levnadssätt i hela samhällen.

Begreppet Frihet diktade biskop Thomas i Strängnäs om redan 1439 i ett krönikespel. "Frihet är det ädlaste ting, som sökas må all världen kring, den frihet väl kan bära. Vill du dig självan vara huld, Du älske frihet mer än guld, ty frihet följer ära."  

Frihet beskrivs också av Hannah Arendt (1906-1975) i hennes standardverk om totalitarism. Som judinna flydde hon från Tyskland under andra världskriget.
"Brott mot de mänskliga rättigheterna kan alltid rättfärdigas med förevändningen att det rätta är lika med det som är bra eller nyttigt för helheten i kontrast till delarna."
Frihet är de i lag fastslagna grundläggande rättigheterna - allas lika värdighet - som ska skydda minoriteten från majoriteten och individen mot staten. Kastar vi dem överbord kan vad som helst hända.

Kulturen förändras ständigt och sker det i långsam takt hinner alla med. Det stora tekniska genombrott som pågår just nu och bidrar till att skapa kaos i världen, innebär att den nya informationstekniken gör det möjligt för alla att kommunicera i realtid - när som helst med vem som helst - utan att själv förflytta sig.

Vad som händer i samhällen vid snabba förändringar och vad det innebär för språk, konst, värderingar och institutioner – dvs levnadssätt i hela samhällen - gör rubrikens påstående att vår kultur och vår frihet hotas just nu synnerligen relevant.

Det som händer just nu är ett exempel på ett kulturskifte som i stora delar av världen går aför fort. Sådana skiften när gängse mönster - s.k. paradigm - förändras totalt på kort tid brukar kallas paradigmskiften. Teckningen ovan av Människans existens är gjord av Leonardo da Vinci (1462 - 1519). Kreaprenör har inspirerats av honom, eftersom han var den person som klarade det förra stora paradigmskiftet - den s.k. renässansen - bäst av alla. Läs varför i detta porträtt av en av världens mest kända kreaprenörer .

Tecknen på haveriet är att den ekonomiskt svaga delen av västvärldens befolkning drabbas. Ekonomi och medellivslängd står stilla eller sjunker. Eliterna skapar splittring och får folk att tvivla på sig själva och på varandra. Eliterna använder gammal härskarteknik genom att skrämma och sätta människaor i skuld. 

Självförsörjningsgraden minskar när befolkningen flyttar till stora städer och blir totalt beroende av samhället för sin överlevnad.
Sårbarheten ökar med beroendet av tillgång till elektricitet och annan energi inte bara för uppvärmning av bostäder utan lika mycket för att hålla komplexa samhällssystem igång.

2015 införde Sverige minusränta och sedan 2016 har kronan kollapsat. En svag valuta gör att svenska företag kan fortsätta sälja sina produkter utan större innovationer. Produktinnehållet blir i allt högre grad tjänster och i längden blir nödvändiga importvaror dyrare, marginalerna krymper, lönsamheten sjunker och därmed också företagens konkurrenskraft.

Det såväl i storlek som kulturellt med Sverige jämförbara landet Schweiz hade 1970 en valuta, som var lika mycket värd som den svenska. Idag är schweizerfrancen 11 gånger mera värd än kronan. Schweiz har lyckats att bli allt effektivare, vilket Sverige inte längre tycks klara av.

Trots världens högsta skatter sviktar samhällsservicen i Sverige;

Sjukvårdskostnaderna skenar sedan 40 år p.g.a. metabol ohälsa förorsakad av processad industrimat och storjordbruk som utarmarar jord och vatten
Vårdköer växer och vårdkostnader stiger när den stora efterkrigsgenerationen går i pension.

Den svenska skolan redovisar allt sämre resultat vid internationella jämförelser och läskunnigheten sjunker. Att kunna läsa och att analfabetimen minskade redan  från 1500-talet var förutsättningen för att Sverige utvecklöade ett högindustriellt samhälle och demokrati.
Försvaret, Posten, Järnvägen och vägnätet rustas ner och underhållet missköts. 1998 hade Sverige världens bästa energisystem med 12 kärnkraftverk och vatytenkraft. Landet var självförsörjande på fossilfri elektricitet. I dag har nedläggningen av kärnkraften och avtal med EU gjort att Sverige har en energikris.

Men det som oroar befolkningen mest är att Polis, Rättsväsende och Socialtjänst saknar såväl resuser som förmåga att lagföra brottslighet som att ta hand om fattiga och äldre. Parat med en alltför stor invandring och misslyckad integration katastrofen ett faktum. Katastrofberedskapen visade sig under Coronaepidemin 2020 vara totalt undermålig, när dessutom de tidigare beredskapslagren avvecklats.

Det snabbast växande problemet i hela västvärlden är ökad migration p.g.a. att världens befolkning fortsätter att öka. Läget förvärras av politisk oenighet och krig. Europas länder saknar en gemensam idé och därmed förmåga att hantera bl.a. migration, vilket ökar pressen på västvärldens ekonomier och befolkningarnas anpassningsförmåga.

Sammantaget har detta i Sverige lett till en mer hjärtlös tillvaro, vuxna utan jobb, barn utan kunskap, ungdomar utan lägenhet, medborgare utan trygghet och lagar utan efterlevnad

I Sverige hämmar ökad ojämlikhet samhällets utveckling. Alltfler förhindras bokstavligen av ett illa fungerande samhälle att själva ta tillvara på sina livschanser och att gå från arbetslöshet till arbete. Alltfler har svårt att byta sysselsättning och utbilda sig, starta eget och arbeta för sig själv. Alltfler, särskilt unga, har inte ha råd med egen bostad. Fördelningen av samhällets tillgångar och hjälp upplevs som godtycklig och tillgången till skola, vård och omsorg som ojämlik.

I Sveriges behöver den sociala rörligheten öka och samhället måste bli mer dynamiskt. Människor måste i större utsträckning ges möjlighet och resurser att själva kunna påverka sina lokala förhållanden och sina liv. 

Människor måste få utveckla sin fulla potential. Skolan måste åter klara av att ge alla barn språk- och matematikkunskaper. Vi måste få ledare som förstår kraften och dynamiken med att ge lokalsamhället resurser och eget ansvar.
Det behövs förändrade ekonomiska mekanismer för att organisera dagens samhälle, där ny kunskap och ny informationsteknik oupphörligen utmanar det förhärskande politiska och teknokratiska etablissemanget och blottlägger stordriftens och globalismens nackdelar.

Håller du med OM ATT DET ÄR HÖG TID FÖR ETT KULTURUPPROP?

Då är du välkommen att vara med i dialogen om hoten mot vår kultur och  vår frihet samt vad vi kan göra för att påverka samhällets drivkrafter. Vi kan inte längre förlita oss på att samhället ska lösa alla behov. Vi - we the people - måste helt enkelt kunna klara oss själva och se till att vi får frihet att göra det.

SKICKA MAIL att du vill vara med i dialogen, få nyhetsbrev, inbjudan till och rapporter från möten och konferenser m.m. här.

FÖLJ DIALOGEN HÄR

2023-12-23  VANDEL = HEDERLIG LIVSSTIL 
2022-12-31
  ARBETSGRUPPENS RAPPORT
2022-01-07  KULTURUPPROPET

2022-04-29  ÅRSMÖTE med seminarium om
                      välfärdskatastrofen.
2021- 2022  Kulturarbetsgruppmöten
2021-04-07  ÅRSMÖTE med föredrag av
                      Michael Riise på tema
                      "Kulturen kommer först".
                       och bildande av arbetsgrupp 
2020-07-11  ÅRSMÖTE med föredrag av
                       Jacob Nordangård om
                      "Den globala statskuppen".    


RAPPORTER TIDIGARE MÖTEN

2018-10-20
Förberedande medlemsmöte i Tullhuset på Dalarö.
Rapport från mötet 20 oktober 2018 i vårt månatliga nyhetsbrev .

2019-03-09
Andra mötet om den sekulära staten och det icke sekulära samhället.
Rapport från medlemsmöte med workshop .

2019-04-27
På Kreaprenörs årsmöte diskuterades ett ekonomiskt reformförslag byggt på professor Alf Hornborgs böcker om Myten om maskinen och Nollsummespelet,
Läs Ekonomiskt reformförslag här .

2019-11-09
Kreaprenör bjöd in 3 mångkunniga personer till ett stormöte på Hotel Birger Jarl för att diskutera Välfärdshaveriet och vad som händer med ekonomin, hälsan och demokratin.
Läs rapporten här .