CrossSensor - det moderna perceptionsverktyget

Inspirationen kommer från renässanspersonligheten Leonardo da Vinci (1452-1519). Han var konstnär, vetenskapsman och uppfinnare i en och samma person. Mångsidighet efterlyses i dagens ensidighet, dominerad av specialister. Mångsidighet markerar vi med benämningen CrossSensor, där den grafiska symbolen ”N” demonstrerar människans eviga kamp - uppåt, nedåt och uppåt igen - där uppåtsträvande är den bestående tendensen - trots tillkortakommanden dess emellan. Vilket också är kreaprenörens öde, där Kreaprenör® är vår registrerade benämning för en kreativ entreprenör, framtidens vinnare.

CrossSensor gör kreaprenörer socialt öppna och interaktiva. Vilket är nödvändigt eftersom Upplevelsesamhället är hopvuxet med de nya interaktiva medierna, som diversifierar masspubliken. CrossSensor är samtidigt hälsosamt individorienterad och empatiskt relationspräglad, koordinerad med vår sinnevärld. Det är genom våra sinnen, som behov, önskningar och drömmar uppstår, vilka i sin tur alstrar nya innovationer. Den som inte rättar sig efter sinnena har inte förstått människans inre väsen – common sense!

Utan våra sinnen finge vi inga intryck och skulle heller inte kunna vare sig känna, tänka eller lära oss saker.

De nya relationsgemenskaperna

CrossSensor koordinerar individer och deras relationsgemenskaper med sinnevärlden i en relevant kulturmiljö. Modellen förenklar utan att bortse ifrån komplicerade samband. Den är dynamisk - framåt och bakåt i tid och i rum. Och framförallt tar den hänsyn till individuella krav och idéer samt ställer dessa i relation till skilda gemenskaper. Denna förädling påskyndas av den elektroniska revolutionen. Televisionen som känslovärldens fördjupning och datorn som hjärnans förlängning har satt biologin i centrum. Resultatet har blivit en IT-orienterad, fri och svårhanterlig medborgare.

Modellens vertikala axel

Bekanta dig med modellens individ- och relationspräglade vertikala axel. Den representerar och positionerar den nya, svårhanterliga människan som individ och i grupp. Modellen sätter alltså den fria människan i centrum - en uppkäftig individualist. Och som sådan värnar hon i första hand om hälsa, identitet, integritet, jämställdhet och inflytande. Men samtidigt söker hon relationer och skapar gemenskaper med likasinnade. Och för den skull tar hon hänsyn, visar empati, engagemang och passion så att hon kan odla upplevelser tillsammans med andra.

Modellens horisontella axel

Men för att förstå den "besvärliga" nutidsmänniskan måste vi koordinera den vertikala med den horisontella axeln. Den senare anger våra sinnen, som i första hand tar emot och registrerar nya tekniska innovationer. Innovationer som dels förändrar människor, dels omformar oss i vår kulturella miljö. Därför finns även de vetenskaper (=sensorik), som tolkar kulturens inflytande, på den horisontella axeln.

Den horisontella axelns utgångspunkt är den framlidne kanadensiske mediagurun Marshall McLuhans och den spanskamerikanska sociologen Manuel Castells teser. Alltså, axeln, som utgår ifrån människans alla sinnen och hennes eviga strävan att förbättra, förlänga och fördjupa dem. Men axeln beaktar även kulturmiljöns ”vilja” att omforma innovationerna. Enkelt uttryckt förbättras och förlängs musklerna med hjälp av maskiner, ögonen med hjälp av kikare och mikroskop, öronen och rösten med hörlurar, högtalare, mobiltelefon, datortelefon osv.

Det humanteknologiska korset

För att få ett grepp om CrossSensor måste vi förtydliga dess fyra hörnkvadrater.

I nordvästkvadraten längst upp till vänster tänker vi oss den ensamma individen med sina fysiologiska grundbehov och trygghetsbehov, som sinnena inte kan tillfredsställa av olika anledningar. Alltså, med begränsningar som t ex hörselskador och dövhet.

I sydvästkvadraten kan vi tänka oss denna individ i ett febrilt sökande efter samhörighet. Att träffa någon så att han/hon kan inleda en dialog, som eliminerar begränsningar och bryter isolering. Och därmed få en djupare mening i tillvaron, där förtroendet - ja, rent av kärleken - till någon har avgörande betydelse. De fysiologiska och trygghetsbehoven börjar övergå till immateriella behov, som tillfredsställs av en partner, vän, mentor, expert etc.

I nordostkvadraten kan vi tänka oss den ensamma individen, som via en partners uppskattning får ökat självförtroende. Han/hon har fortsatt att utveckla sina gåvor och talanger. Och nu kräver individen respekt, uppskattning och erkännande. Det är det immateriella behovets accelerering, som även kan leda till den individuella livsnjutningens maximering - hedonism.

I sydostkvadraten längst ner till höger börjar den ”egoistiska” individen att tänka på andra och förverkliga sig själv med likasinnade - gärna i större gemenskaper. Alltså, maximering av kärlek, empati och relationer till andra människor.

Beakta de tekniska och samhälleliga omvärldsfaktorerna!

Innan vi börjar tillämpa modellen måste den tredje dimension, rummet, läggas till varje kvadrat. Med det menas tekniska, sociala och kulturella omvärlds- och affärsfaktorer, lokalt och globalt – i de enskilda fallen, när vi söker "magiska tomrum" för institutioner, kommuner, företag lokalt eller transnationellt. Samtidigt söker vi samstämma dessa faktorer med sensorikens FoU, Forskning och Utveckling.

Om du inventerar alla potentiella faktorer inom till exempel en kommun eller ett företag, kan du med hjälp av koordinaterna (i nordväst, sydväst, nordost och i sydost) ta hänsyn till invånarnas och/eller kundernas sinnevärld, som via horisontalaxeln styr varje koordinat. Underförstått den tekniska och kulturella utvecklingen. Bakom varje koordinat tydliggörs sedan en MÖJLIGHETERNAS BOX, som "när man slår upp dörren" (se bild) innehåller delvis fyllda och helt ofyllda "tomrum". De senare kan göras ”magiska” av kreativa entreprenörer (Kreaprenör®), eller kreaprenöriellt sammansatta grupper mäktiga att göra innovationer med ihänsyntagande till ekonomi, teknik och vetenskap i kombination med konst, musik och humaniora.