Bortom Arbetslinjen

All mänsklig utveckling bygger enligt Kreaprenör på människors strävan att förlänga och förstärka våra sinnen.


Genom att utgå från sinnena istället för från teknik och ekonomi, som inte är orsak till utan resultatet av sinnens förlängning och förstärkning, bidrar Kreaprenör till nytänkande och förnyelse. Ett samhälle som illåter människor att följa sina sinnens kraft, kommer att tillföras en tidigare oanad utvecklingspotential. Läs mer om vårt synsätt här.

Med nuvarnde Arbetslinje är lön för arbete välfärdssamhällets skattebas. Notera att Arbetslinjen endast har funnits som samhällsmodell under senare delen av industriepoken på 1900-talet - så länge människor har behövts för att sköta maskiner. När maskinerna börjar sköta sig själva fungerar Arbetslinjen allt sämre. Traditionellt lönearbete förändras och ersätts av nya sätt att arbeta och leva.

Arbetslinjen

Den svenska Arbetslinjen har nära nog definierat traditionella lönejobb och 8 timmars arbetsdag som naturlagar. Men nu försvinner och förändras jobben i den största samhällsomvandligen någonsin. Tunga, monotona jobb robotiseras parallellt med att  enklare tjänstejobb automatiseras.

Samtidigt växer otaliga nya jobbmöjligheter fram. Sådant som maskiner är urusla på att sköta som kreativitet, forskning, utbildning, vård, omsorg, service och besöksnäring. Sysslesättningar som idag missgynnas av ett gammalmodigt synsätt.

Produkter och tjänster görs dessutom mångdubbelt effektivare, produceras i mindre serier och ändå till lägre priser. En fascinerande utveckling, ännu mer omvälvande än när jordbruksepoken övergick i industriepoken under 1800-talet.

Bortom arbetslinjen?

I valét 2014 lanserade partiet Enhet begreppet Existenslinjen, som ersätter Arbetslinjen. Det nya begreppet utgår ifrån ett samhälle som garanterar sina medborgare existensminimum och tillåter dem att i frihet forma sin egen väg.

Bortom politikens vänster-höger-skala växer en ny samhällsuppfattning fram med empati och helhetstänkande. Den utgår från FN:s deklaration om alla människors lika värde och att att människors existens inte i första hand är avhängigt av vad de producerar. Bortom arbetslinjen är att existera den självklara mänskliga rättigheten. Existenslinjen menar att landets medborgare får del av det ökade välståndet genom en medborgarandel, men förutsätter samtidigt frihet under ansvar. Lönebeskattning kommer successivt att försvinna, varför Kreaprenör använder begreppet medborgarandel istället för basinkomst för att markera skillnaden mot traditionellt lönearbete. Medborgarandelens storlek beräknas utifrån landets totala ekonomi

Välfärdsmodell byggd på tillit

Gemensamma kostnader finansieras i framtiden genom avgifter på för alla gemensamma naturresurser och på maskinell produktion samt genom att successivt avveckla Arbetslinjens kostsamma transfereringssystem, som saknar insikten om för människors förmåga att själva ta ansvar för sin egen hälsa och för civilsamhället - för samhälsan.

Projektet Bortom arbetslinjen? söker efter nya idéer hur vi kan dra nytta av det pågående epokskiftet till glädje för alla människor, när valfrihet och efterfrågan på mänskligt arbete ökar i nya näringar. När alla får mer tid för sina barn, för gamla och sjuka. När det blir lättare att ta deltids- och säsongjobb, att ta ledigt för att vila och fortbilda sig. När alla får en bättre förhandlingsposition på arbetsmarknaden. När jobben fördelas på fler. När det blir lättare att starta nya småföretag i nya näringar. När ingen behöver oroa sig över att bli vräkt från sin bostad eller inte ha mat för dagen, minskar stress och sjukdom. När lokalsamhällena stärks och kreativiteten blomstrar.

De omvälvande sociala och ekonomiska effekterna av den pågående globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen, gör att principer som hittills gällt under industriepoken för att optimera stordriftens och de långa produktionsseriernas fördelar nu måste revideras.

Och banksystemet måste revideras. Riksbanken får åter uppgift att ensam trycka landets pengar, medan affärsbankerna återgår till att sköta transaktionsekonomin.

Vi för en Dialog om tillvaron Bortom Arbetslinjen och arrangerar möten och konferenser för att sprida information om vad som verkligen händer i vår tid.

Kreaprenörs regionutvecklingslab

Rekommenderade länkar

Positiva pengar
En ideell förening som finns i 24 länder med målet att pengar ska skapas och tillföras i ekonomin på ett demokratiskt, transparent och rättvist sätt så att det gynnar allmänheten istället för ett fåtal. Om makten att skapa pengar tas ifrån bankerna får vi en stabilare ekonomi, fler jobb, lägre personlig skuldsättning och prisvärda bostäder.

Rekommenderade artiklar

Våra möten och konferenser