KREAPRENÖRSKAP| HUR VI ARBETAR

Mål och fokusområden

I vårt arbete för att sprida kunskap om vad som verkligen händer i vår tid, för ökat medvetande genom att alltid söka det vi vet att vi inte vet och för nytänkande i dagens samhälle i stark förändring har Kreaprenör® identifierat tre övergripande mål och fem fokusområden/ verktyg;

Mål
1. Friska och självständiga människor 
    – Hälsa och identitet är nutidens viktigaste
       drivkrafter.
2. Fria samhällen
     – Utan frihet har vi inget att försvara.
3. En hälsosam jord – Friska människor
    + fria samhällen i samverkan =
    samhälsa.


Fokusområden......
1. Hälsa – eget ansvar för den personliga
                   hälsan (inre miljön). 
2. Omsorg – ansvaret för det gemensamma
                        (yttre miljön).
...... och verktygen
3. Utbildning där målet är att så många som möjligt kan läsa, räkna och skriva samt lära sig logiskt och kritiskt tänkande.
4. Demokrati fungerar bara i samhällen, där man är överens om regler för hur man blir överens även när man inte är överens.
5. Ekonomi och ekologi – system för värdeskapande och hushållning.

Föreningen Kreaprenör®

Vi är en rörelse för opinionsbildning och nytänkande om vad som egentligen händer i vår tid. Vi bygger nätverk genom kunskapssamverkan i syfte att bidra till att vidga den trånga svenska konsensuskorridoren.

Människor är sociala varelser med en större hjärna, och som därför i större utsträckning än andra arter kan kombinera intuition med logiska och rationella vägval. Forskning visar att emotionella val alltid föregår de rationella.

I vårt arbete är vi religiöst och politiskt fristående.

Vi bygger nätverk genom dialog

Inom ovan nämnda fokusområden har vi sedan starten 2001 arrangerat möten, workshops och konferenser för att öka medvetenheten om vad som verkligen händer i vår tid. Innovation och ökad medvetenhet gör för oss att vi bidrar till att flytta fokus från det vi redan vet till det som alltmer medvetna individer vet att vi inte vet.

Kreativt entreprenörskap är att initiera värde- och kunskapsdialoger och bygga nätverk (=intressegemenskaper) genom att ställa frågor i en dialog (=UT-bildning) och systematiskt ta tillvara svar och synpunkter (=IN-bildning). Nätverk byggs sedan upp genom att registrera vad deltagarna svarar på och bygga vidare på de gemensamma intressen som är avgörande för intresserade deltagare.

Att ta på sig svar är för oss detsamma som ansvar:
Läs hur vi har utvecklat dialogmetoden

Perception

Mänsklig tillvaro och varseblivning är en behovsprocess för Existens, Trygghet, Gemenskap, Självkänsla och Självförverkligande.

All mänsklig kunskap uppstår genom våra sinnen – vår perception – och är ett resultat av en ständig önskan att förlänga och förstärka sinnena.

Med vår perceptionsmodell Cross Sensor identifierar vi nya möjligheter och nödvändiga förändringar genom att korsbefrukta sinnena - synen, hörseln, styr- och balanssinnena, lukt och smak samt det sjätte sinnet (intuitionen) med tidsandans aktuella drivkrafter.

Aktuella individuella drivkrafter med ökat individuellt Medvetande som följd är Hälsa, Identitet, Integritet, Jämställdhet och Inflytande.

Aktuella kollektiva drivkrafter för ökat kollektivt Medvetande är Hänsyn, Empati, Engagemang, Passion och Upplevelser.

Vår människosyn

För oss är frihet och människors växande betydelse det centrala. Allt är möjligt och allt är tillåtet, så länge det inte skadar andra människor och omgivningen.

Självförverkligande sker alltid i samverkan. Genom att gå in i och ut ur relationsgemenskaper mognar människor genom ömsesidigt hänsyns- och ansvarstagande. På så sätt ökar också självrespekten. Genom andra får vi insikter och solidarisk identitet. Då behövs inte längre “kryckor” i form av "ismer", "partier" och "trossamfund".

Självförverkligande uppnås genom övning i empati, dvs inlevelse i den andra människans situation och reaktion. Så får vi erfarenheter.

Det är svårt, särskilt i en omgivning där andra inte gärna berättar om sin situation och inte vågar bejaka sina önskningar och drömmar.

Paradigmskifte

Historiskt påverkas tidsandan av återkommande sinnes-förstärkningar resp. förlängningar. De senaste 1000 åren har detta i Europa resulterat i fem eror. alla med efter varandra följande etablerings-, tillväxt-, mognads- och nedgångsfaser;
Köpmannaeran (1010-1343 e.Kr), Handelshuseran (1286-1510), Maskineran (1447-1776), Industrieran (1712-1991) och Informationseran (1948-)
Ref: Anders Ewerman ”Marknaden 1000 år”

Industrieran har enligt Ewerman nu upphört och övergår i Informationseran, som har passerat sin etableringsfas och är inne i tillväxtfasen. Med Kreaprenörs synsätt om sinnens förstärkning och förlängning gör ny informationsteknik det nu möjligt för människor att förlänga och förstärka inte bara våra sinnen utan själva medvetandet. Vi befinner oss i ett paradigmskifte mer genomgripande än någonsin tidigare. Kreaprenör kallar den nya eran för Medvetandeeran.

Finansiering

Vi finansierar verksamheten genom stöd i form av årsavgifter, gåvor och genom att starta nya projekt, som vi söker projektstöd för.

Blev Du intresserad ?


RAPPORTER FRÅN TIDIGARE MÖTEN