Kreaprenörskap - hur vi arbetar !

Mål och fokusområden

För att kunna bidra med idéer till dagens nödvändiga förändringsarbete har Kreaprenör definierat tre övergripande mål och fem avgörande fokusområden;

Mål
1. Frisk människa
2. Fria samhällen
3. En hälsosam planet

Fokusområden
1. Hälsa (inre miljö, ansvar)
2. Omsorg (yttre miljö, samhälsa)
3. Utbildning (grundkunskaper och bildning)
4. Demokrati (inflytande och delaktighet)
5. Ekonomi (värdeskapande och hushållning)

Föreningen Kreaprenör®

Vi är en rörelse för opinionsbildning och nytänkande om vad som egentligen händer i vår tid. Vi bygger nätverk genom kunskapssamverkan i syfte att bidra till att vidga den trånga svenska konsensuskorridoren.

Människor är sociala varelser med en större hjärna, och som därför i större utsträckning än andra arter kan kombinera intuition med logiska och rationella vägval. Forskning visar att emotionella val alltid föregår de rationella.

I vårt arbete är vi religiöst och politiskt fristående.

Vi bygger nätverk genom dialog

Inom ovan nämnda fokusområden har vi sedan starten 2001 arrangerat möten, workshops och konferenser för att öka medvetenheten om vad som verkligen händer i vår tid. Nytänkande och ökat medvetande innebär för oss att vi bidrar till att flytta fokus från det vi redan vet till vad alltmer medvetna individer vet att vi inte vet.

Kreaprenörskap är att initiera värde- och kunskapande dialoger och bygga nätverk (=intressegemenskaper) genom att i dialog ställa frågor (=UT-formation) och systematiskt ta tillvara på svar och synpunkter (=IN-formation). Nätverk byggs sedan genom att registrera vad deltagarna svarar och bygga vidare på för intresserade deltagare iavgörande gemensamma intressen.

Att ta sig an svar är för oss detsamma som ansvar.
Läs hur vi har utvecklat dialogmetoden via denna länk.

Perception

Mänsklig tillvaro och varseblivning är en behovsprocess för Existens, Trygghet, Gemenskap, Självkänsla och Självförverkligande.

All mänsklig kunskap uppstår genom våra sinnen – vår perception – och är ett resultat av en ständig önskan att förlänga och förstärka sinnena.

Med vår perceptionsmodell Cross Sensor identifierar vi nya möjligheter och nödvändiga förändringar genom att korsbefrukta sinnena - synen, hörseln, styr- och balanssinnena, lukt och smak samt det sjätte sinnet (intuitionen) med tidsandans aktuella drivkrafter.

Aktuella individuella drivkrafter med ökat individuellt Medvetande som följd är Hälsa, Identitet, Integritet, Jämställdhet och Inflytande.

Aktuella kollektiva drivkrafter för ökat kollektivt Medvetande är Hänsyn, Empati, Engagemang, Passion och Upplevelser.

Vår människosyn

För oss är frihet och människors växande betydelse det centrala. Allt är möjligt och allt är tillåtet, så länge det inte skadar andra människor och omgivningen.

Självförverkligande sker alltid i samverkan. Genom att gå in i och ut ur relationsgemenskaper mognar människor genom ömsesidigt hänsyns- och ansvarstagande. På så sätt ökar också självrespekten. Genom andra får vi insikter och solidarisk identitet. Då behövs inte längre “kryckor” i form av "ismer", "partier" och "trossamfund".

Självförverkligande uppnås genom övning i empati, dvs inlevelse i den andra människans situation och reaktion. Så får vi erfarenheter.

Det är svårt, särskilt i en omgivning där andra inte gärna berättar om sin situation och inte vågar bejaka sina önskningar och drömmar.

Paradigmskifte

Historiskt påverkas tidsandan av återkommande sinnes-förstärkningar resp. förlängningar. De senaste 1000 åren har detta i Europa resulterat i fem eror. alla med efter varandra följande etablerings-, tillväxt-, mognads- och nedgångsfaser;
Köpmannaeran (1010-1343 e.Kr), Handelshuseran (1286-1510), Maskineran (1447-1776), Industrieran (1712-1991) och Informationseran (1948-)
Ref: Anders Ewerman ”Marknaden 1000 år”

Industrieran har enligt Ewerman nu upphört och övergår i Informationseran, som har passerat sin etableringsfas och är inne i tillväxtfasen. Med Kreaprenörs synsätt om sinnens förstärkning och förlängning gör ny informationsteknik det nu möjligt för människor att förlänga och förstärka inte bara våra sinnen utan själva medvetandet. Vi befinner oss i ett paradigmskifte mer genomgripande än någonsin tidigare. Kreaprenör kallar den nya eran för Medvetandeeran.

Finansiering

Vi finansierar verksamheten genom stöd i form av årsavgifter, gåvor och genom att starta nya projekt, som vi söker projektstöd för.

Blev Du intresserad ?
Bli stödmedlem idag !

Rapporter från tidigare möten