Stadgar

Stadgar för Föreningen Kreaprenör antagna vid konstituerande medlemsmöte 2006-04-05.
Ändring betr. revision gjord på årsmöte 2018-05-11 och 2019-04-28 om att revisorena ej behöver vara auktoriserade.

Föreningens namn och säte
Föreningen Kreaprenör är en partipolitiskt obunden, ideell förening med hemort i Stockholm. Föreningens säte är c/o Landin, Slättgårdsv 5, 129 41 Hägersten (Stockholm). De nya orden Kreaprenör och Creapreneur (finns ej i något språk) är registrerade varumärken. Varumärke och logotype har tagits fram av EBC Information AB för föreningens räkning.

Föreningens adress och hemsida
Föreningens nuv. postadress är c/o EBC, Box 55, 137 25 Dalarö. Föreningen har en hemsida www.creapreneur.se som har skapats och som driftas av EBC Information AB för föreningens räkning.

Verksamhetsår är kalenderår

Föreningens mål och syfte
Föreningens mål är att samla information och sprida kunskap om vad som händer i vår tid. Det sker genom opinionsarbete och genom att stödja forskning om de nya vetenskaperna såsom kvantfysik, kvant- och energimedicin, nanoteknologi m.fl. och genom att stödja projekt och arbete med att ta fram metoder och modeller för nytänkande, personlig och regional utveckling.

Syftet är att utveckla människor och deras idéer för framtiden, göra människor medvetna och därmed minska den personliga ohälsan och bidra till ökad samhälsa.

Föreningens människosyn
För oss är frihet och människors växande betydelse det centrala. Allt är möjligt och allt är tillåtet, så länge det inte skadar andra människor och omgivningen. Självförverkligande sker alltid i samverkan. Genom att gå in i och ut ur relationsgemenskaper mognar människor genom ömsesidigt hänsyns- och ansvarstagande. På så sätt ökar också självrespekten. Genom andra får vi insikter och solidarisk identitet. Och då behövs inte längre “kryckor” i form av "ismer", "partier" och "trossamfund". Självförverkligande uppnås genom övning i empati, dvs inlevelse i den andra människans situation och reaktion. Så får vi erfarenheter. Och det är svårt, särskilt i en omgivning, där andra inte gärna berättar om sin situation och inte vågar bejaka sina önskningar och drömmar.

Styrelsen och dess uppgifter
Föreningen utser en styrelse med minst 3 /tre/ och högst 7 /sju/ ledamöter för att leda verksamheten. Styrelsen utses genom val på ordinarie årsmöte. Mandatperioden för styrelseledamöter är ett år. Årsmötet utser 2 /två/ av de valda styrelseledamöterna att vara ordförande och sekreterare, tillika vice ordförande, i föreningen och i styrelsen. Samtliga styrelse- och föreningsmöten skall protokollföras av ordföranden eller sekreteraren. Styrelsen i sin helhet samt ordföranden och sekreteraren var för sig tecknar föreningens firma.

Styrelsen skall sammanträda minst ett par gånger om året och skall utgöra föreningens ”mind council”. Styrelsen ansvarar för föreningens redovisning och skall 2 /två/ veckor före ordinarie årsmöte lämna en förvaltningsberättelse om skötseln av föreningen innehållande en balans- och resultaträkning.

Styrelsen utser en ledningsgrupp, som skall leda den dagliga verksamheten, värva nya medlemmar, ansvara för ekonomi och redovisning, bedriva opinionsarbete och genomföra de beslut styrelsen fattar vad gäller att stödja projekt, inleda nya samarbeten, godkänna bildande av broder- och systerföreningar m m.

Styrelsen har rätt att utse hederledamöter. Hedersledamot blir medlem som gjort föreningen mycket stora tjänster. Hedersledamot har rätt att delta på föreningens styrelsemöten med rösträtt. Styrelsen har också rätt att utesluta medlemmar.

Medlemmar
Medlemmar är myndiga privatpersoner med intresse att stödja nytänkande och som delar föreningens målsättning och människosyn. Även företag och andra ideella föreningar som uppfyller föreningens syfte kan ansöka om medlemskap.

Medlem som inte uppfyller föreningens krav eller som inte betalar årsavgiften kan uteslutas. Medlem som utesluts förlorar sina rättigheter och skyldgigheter i föreningen och kan inte ställa några ekonomiska krav på föreningen med anledning av uteslutningen.

Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek för nästkommande år bestäms av ordinarie eller extrainkallat årsmöte och beslutat belopp skall betalas årsvis på anmaning under första kvartalet därefter.

Revision
Årsmötet utser två kompetenta och rekorderliga personer att revidera skötseln av föreningen och räkenskaperna.

Valberedning
Årsmötet utser en valberedning om 3 /tre/ personer som 2 /två/ veckor före nästa årsmöte skall lämna förslag på nya styrelseledamöter.

Årsmöte, övriga möten och kallelser
Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång varje år. Om minst 10 medlemmar så begär skall styrelsen dessutom kalla till extraordinarie medlemsmöte, som är att jämställa med årsmöte. Styrelsen kallar till årsmöte och extraordinarie medlemsmöte minst 4 /fyra/ veckor i förväg med e-post eller brev. Medlemmar har också rätt att få kallelser till alla övriga möten med e-post eller brev, som föreningen arrangerar, och tid för årsmöte och andra möten skall i god tid också publiceras på föreningens hemsida www.kreaprenor.se.

En dagordning för årsmöte skall skickas ut i samband med kallelsen och skall innehålla minst följande punkter:

Mötets öppnande
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röster samt godkännande av röstlängd
Val av ordförande för stämman om redan vald ordförande inte kan närvara
Val av sekreterare för stämman om redan vald sekreterare inte kan närvara
Val av två personer att justera protokollet
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Godkännande av dagordning
Styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning
Revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar
Ersättningar till styrelse och revisorer
Styrelsens förslag till årsavgift
Val av styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Meddelande om tid och plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt
Övriga minst 2 /två/ veckor i förväg aviserade frågor
Mötets avslutande

Rösträtt, stadgeändring och beslut om omröstning
Samtliga medlemmar har 1 /en/ röst på årsmötet. Samtliga styrelseledamöter har 1 /en/ röst i styrelsen. Skulle en omröstning på årsmöte eller i styrelsen sluta lika har ordföranden utslagsröst.

Medlem eller styrelseledamot kan om osäkerhet om ett beslut på årsmöte, extraordinarie medlemsmöte eller i styrelsen råder närsomhelst begära rösträkning och sluten omröstning med hjälp av röstsedlar.

Beslut fattas normalt med enkel majoritet. Beslut i styrelsen kan fattas när minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. En av de närvarande måste dessutom vara av årsmötet vald ordförande eller vice ordförande.

För att ändra föreningens stadgar eller beslut som gäller att föreningen måste göra långsiktiga åtaganden som att anställa personal, göra större investeringar el.dyl. där beslutet antingen överskrider hälften av föreningens tillgångar eller påverkar ekonomin flera år framöver krävs kvalificerad /¾/ majoritet.
Observera att regeln om kvalificerad /¾ / majoritet inte gäller om föreningen hotas och en majoritet bedömer att föreningen ex:vis måste köpa professionell juridisk hjälp för att försvara sig mot det uppkomna hotet.
För en stadgeändring krävs dessutom beslut på minst 2 /två/ på varandra följande ordinarie årsmöten eller extraordinarie medlemsmöte.

Upplösning
För beslut om upplösning av föreningen krävs kvalificerad /¾/ majoritet på 2 /två/ på varandra följande ordinarie årsmöten eller extraordinarie medlemsmöten.

Föreningens egendom som ev. finns kvar sedan föreningens samtliga åtaganden reglerats delas därefter lika mellan dem som är medlemmar när första beslut om upplösning fattas.

Stockholm den 28 april 2019