Människans existens
"Vad händer med Sverige?"

BAKGRUND

Sedan en tid har välfärdsutvecklingen för den breda medelklassen i stora delar av västvärlden stagnerat. Missnöje sprider sig nu i västländer, där eliten länge prisat globalisering och den industriella stordriftens fördelar och där befolkningarna vant sig vid ständig tillväxt.

I Sverige ifrågasätts nu industrimodellen. Den fackliga organisationsgraden minskar. Digitalisering gör att människors arbete inte behövs på samma sätt som tidigare. Tilliten att politikerna har lösningar på dagens behov minskar.
Saknas gör idealitet och närhet till folket, som kännetecknade tidigare generationers ledare och lade grunden till den svenska välfärdsmodellen. Riksdagspartierna finansieras då av medlemmarna. Idag finansieras partierna med skattemedel, nya partier spärras ute och politikernas legitimitet minskar. 1979 fanns 5 riksdagspartier i Sverige med sammanlagt 1,7 miljoner medlemmar. Idag finns 8 riksdagspartier med totalt endast 250.000 medlemmar. Legitimitet är grundbulten för den konstitutionella demokratin.

Alla människors rätt att existera är numera erkänd i nationella och internationella fördrag. Men rätten villkoras allt oftare i termer av hur mycket människor producerar av varor och tjänster i en anonym global produktionsapparat, omöjlig att påverka för enskilda individer och deras lokala politiker.
Missnöjet växer när denna anonyma produktionsapparat ödelägger jordar, skogar och hav, samtidigt som den förhärskande arbetslinjen fortsätter att generera stora inkomster till redan förmögna maskinägare lierade med den politiska makten. Fler och fler anar att industrimodellen upprätthålls genom krig, riggade banksystem och dopade valutor med mål att hålla den viktiga nettoskattebetalande medelklassen lugn.
Ett transfereringssystem har lagts till för att hjälpligt hålla liv i också det redan av Karl Marx på 1800-talet såfruktade och så kallade trashanksproletariatet. 230 år efter franska revolutionen, när den globala industrieran tog fart, är detta farliga proletariat åter på krigsstigen i hela världen. Missnöjet fångas upp av nygamla s.k. populistiska partier, som de traditionella vänster/höger-partierna i strid med demokratiska spelregler försöker isolera. De isolerade partiernas popularitet ökar samtidigt i takt med utfrysningen.

Konstnären Ulf Enhörnings vision om en enad värld användes med konstnärens tillåtelse i inbjudan till konferensen om Människans existens och fredens möjlighet , som nätverket Brobygge & Dialog i samarbete med Kreaprenör arrangerade år 2015. Här en länk till rapporten från 2015 års konferens.

ARTIKLAR OCH REFERENSER

NÄRINGSLIV & SAMHÄLLE
MILJÖ & HÄLSA
VÄRDERINGAR & LAGAR

Det som händer just nu är ett exempel på paradigmskifte. Teckningen ovan av Människans existens är gjord av
Leonardo da Vinci (1462 - 1519). Kreaprenör har inspirerats av honom, eftersom han var den person som klarade det förra stora paradigmskiftet bäst av alla.
Läs varför .

Västvärlden krisar i skiftet mellan industrieran och en ny medvetandeera i framväxt. Vi vill inte bara se på hur välfärd och demokrati krackelerer. Därför bjuder vi in till en folkrörelse för förnuftig dialog om vad som händer i vår tid och vad vi kan påverka.

Tecken på välfärdshaveri

Tecken på välfärdshaveri är att den ekonomiskt svagare delen av västvärldens befolkning drabbas. Deras ekonomi och medellivslängd står still eller sänks.

Ekonomin

Självförsörjningsgraden minskar när befolkningen flyttar till stora städer och blir beroende av andra för sin överlevnad.
Sårbarheten ökar i kraftigt digitaliserade länder som Sverige, som blir totalberoende av tillgång till elektricitet och annan energi inte bara för uppvärmning av bostäder utan lika mycket för att komplexa samhällssystem ska fungera.
2015 infördes minusränta i Sverige och sedan 2016 har kronan kollapsat. En svag valuta gör att svenska företag kan fortsätta sälja sina produkter utan större innovationer. Produktinnehållet blir i allt högre grad mest tjänster och i längden blir nödvändiga importvaror dyrare, marginalerna krymper, lönsamheten sjunker och därmed företagens konkurrenskraft.
Det såväl i storlek som i kulturell värderingsgrund med Sverige jämförbara landet Schweiz hade 1970 en valuta, som var lika mycket värd som den svenska. Idag är schweizerfrancen 10 gånger mera värd än kronan. Schweiz har lyckats att bli allt effektivare, vilket Sverige inte klarar.

Samhällsservicen

Trots världens högsta skatter sviktar samhällsservicen i Sverige;
* Sjukvårdskostnaderna skenar sedan 40 år tillbaka p.g.a. metabol sjuklighet förorsakad av processad industrimat och storjordbruk som utarmarar jord och vatten
* Köer och vårdkostnader stiger när den stora efterkrigsgenerationen går i pension.
* Den svenska skolan redovisar sämre resultat vid internationella jämförelser.
* Försvaret, Posten och Järnvägen rustas ner, underhållet missköts och utbyggnaden av elnätet halkar efter.
* Det som oroar vanligt folk mest är att Polis och Socialtjänst saknar såväl resuser som förmåga att lagföra brottslighet och ta hand om fattiga och äldre. Katastrofberedsapen har under Coronapandemin visat sig vara en katastrof utan beredskap.

Migrationen

Det snabbast växande problemet i västvärlden är ökad migration p.g.a. att världens befolkning fortsätter att öka. Läget förvärras av politisk oenighet och krig. Europas länder saknar en gemensam idé och därmed förmåga att hantera bl.a. migration, vilket ökar pressen på västvärldens ekonomier och befolkningarnas anpassningsförmåga.

Sammantaget har detta i vårt land lett till en mer hjärtlös tillvaro, vuxna utan jobb, barn utan kunskap, ungdomar utan lägenhet, medborgare utan trygghet och lagar utan efterlevnad

Ojämlikheten

I Sverige hämmar ojämlikheten samhällets utveckling. Alltfler hindras ta tillvara på livschanser och att gå från arbetslöshet till arbete. Alltfler har svårt att byta sysselsättning och utbilda sig, starta eget och arbeta för sig själv. Alltfler, särskilt unga, har inte ha råd med bostad. Fördelningen av samhällets tillgångar och hjälp upplevs som godtycklig och tillgång till skola, vård och omsorg ojämlik.

I Sveriges behöver social rörlighet öka och samhället bli mer dynamiskt. Människor måste i större utsträckning kunna påverka sina lokala förhållanden och sina liv. Människor måste ges möjlighet att utveckla sin fulla potential. Skolan måste åter klara av att ge alla barn språk- och matematikkunskaper. Vi måste få ledare och som förstår dynamiken med att våga ge civilsamhället större resurser och ökat eget ansvar.
Det behövs förändrade ekonomiska mekanismer för att organisera dagens samhälle, där ny kunskap och ny informationsteknik oupphörligen utmanar det förhärskande politiska och teknokratiska etablissemanget och blottlägger stordriftens och globalismens nackdelar.

Håller du med?

Då är du välkommen att delta i projektet Människans Existens - en öppen dialog om hur vi kan påverka samhällets ekonomiska och tekniska drivkrafter. Vi kan inte längre förlita oss på att samhället ska lösa alla problem. Vi måste kunna klara oss själva.
Skicka mail om att du vill följa projektet, anmäla dig till möten och få rapporter från seminarier och konferenser.

NÄSTA MÖTE

Tid för nästa möte (årsmötet) är framskjutet till med anledning av coronapandemin. Det kommer att hållas som ett digiatalt möte i höst.

Tema: Hur står västerlandet upp för våra hittills så framgångsrika kristna värderingar,
nu när vi nu utsätts för allt tuffare utmaningar från Kina, Ryssland och muslimska länder. Hur står vi upp för vår västerländska kultur och livsstil och hur står sig vår utbildning och forskning. Västvärldens länder håller på att förlora sina tätpositioner.

RAPPORTER TIDIGARE MÖTEN

2018-10-20
Ett första förberedande medlemsmöte i Tullhuset på Dalarö.
Rapport från mötet 20 oktober 2018 i vårt månatliga nyhetsbrev .

2019-03-09
Det andra förberedande möte i FEI:s lokaler i centrala Stockholm om den sekulära staten och det icke sekulära samhället.
Rapport från medlemsmöte med workshop .

2019-04-27
På Kreaprenörs årsmöte i FEI:s lokaler i Stockholm diskuterades ett ekonomiskt reformförslag byggt på professor Alf Hornborgs böcker om Myten om maskinen och Nollsummespelet,
Läs Ekonomiskt reformförslag här .

2019-11-09
Kreaprenör bjöd in 3 mångkunniga personer till ett stormöte på Hotel Birger Jarl i för att diskutera Välfärdshaveriet och vad som händer med ekonomin, hälsan och demokratin.
Läs rapporten här .