Partners & länkar


Imi Markos, prisbelönad journalist, medgrundare till Kreaprenör och vår chefredaktör fram till sin död 2013.
Klicka på bilden och läs många av hans framsynta samhällsanalytiska artiklar.

Lars Bern, tekn.dr, mångårig industriledare, medgrundare till miljöinitiativet det Naturliga steget och ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens miljökommitté. 2016 klassad som en av Sveriges 80 mest inflytelserika opinionsbildare med sin libertinska blogg Anthropocene. Klicka på bilden för att ta del av denna.

Torbjörn Sassersson med NewsVoice, ett obundet nyhetsmedium, som av MSM (=main stream media) betraktas som konspiratoriskt. Vilket det är, men mot vad? Klicka på bilden och bilda dig en egen uppfattning. 

Karl Arfors, hedersdoktor Uppsala universitet och forskare med mikrocirkulation som specialitet, har som många andra framsynta vetenskapsmän i vår tid insett att västetrländsk skolmedicin måste reformeras. Klicka på bilden för mer information. 

Kreaprenörer bygger nätverk

Under industrieran har vi ofta hört talas om stordriftsfördelar, men mera sällan om stordriftens nackdelar. De västerländska demokratierna bygger på att skapa majoriteter.

Förvillande teknikskifte

Men - digitaliseringen av samhället och alltmer väl informerade medborgare och lägre inträdeskostnader har förändrat spelplanen. Många små flexibla företag konkurrerar ut trögrörliga storföretag. Och det blir allt svårare att skapa politiska majoriteter för någonting i alltmer diversifierade samhällen.

Svensk ekonomisk politik riskerar att tappa kontakt med verkligheten, nu när ett omfattande skifte sker till digital konsumtion och produktion. 

Teknikskiften skapar ofta synvillor. Den första digitaliseringsvågen tillskrevs orimliga BNP-ökningar. I dagens andra digitaliseringsvåg underskattas istället mjukvaruförbättringarna.

Regeringar som styr enligt gamla kartan kommer att köra fast i terrängen.

Politiska misstag försenar utvecklingen

Nya näringar som produktion av musik och dataspel och besöksnäringen skapar redan mer exportinkomster än skog, stål och bilindustri. Men nuvarande skattesystem gynnar den robotiserade storindustrin och den digitaliserade finanssektorn och missgynnar de nya näringarna.

Fördelningspolitiken riskerar att prioritera fel saker. Risken är att framtidens företag lämnar landet och att utvecklingen försenas.

Konsten är att hitta rätt partners och bygga nätverk

Lösningen för de nya företagen är att hitta oväntade ekonomiska lösningar och överraskande samarbetspartners.

Specialiserade entreprenörer tillhör en förgången tid. Framtiden tillhör kreaprenörerna med förmåga att koordinera olika kompetenser. Det nya samhället blir allt mindre uppfinnings- och produktorienterat utan mer systempräglat. Produkter ingår i system, där branscher och kunskapsdiscipliner samverkar och är beroende av varandra. Ensamma produkter och innovationer utan systemstöd överlever inte.

Kreaprenörerna är samtidigt både generalister och koordinatorer med kort maktdistans, lågt strukturbehov, dämpad maskulinitet och lagom indvidualism.

Kreaprenörerna har inblick i många kunskapsområden samtidigt - så att han eller hon kan applicera det ena områdets nya innovationer på ett närliggande område och korsbefrukta dessa erfarenheter med flera andra kunskapsområden. 

Kreaprenörer har förmågan att hitta rätt partners och bygga nya magiska nätverk.


EBC Kreaprenörs Dialogforum för ett förnyat medicinsklt synsätt med betoning på att flytta ansvaret för den egna hälsan till individen, myndigförklara patienten och förflytta fokus från sjuk till frisk. Klicka på bildlänken för mer information.
 


Kreaprenör samverkar med Läkarföreningen för integrativ medicin i Sverige.


EBC Information AB är Kreaprenörs huvudsponsor och serviceföerag.
Specialister på Dialogmarknadsföring. Klicka på EBC för information.

STIFTELSEN PHAROS

Stiftelsen Pharos har skapats för att bredda kunskapskorridorena i dagens samhällsdebatt. Klicka på bildlänken för mer information.

© Copyright 2020, EBC Information AB