Partners & länkar


Imi Markos, prisbelönad journalist, medgrundare till Kreaprenör och vår chefredaktör fram till sin död 2013.
Klicka på bilden och läs många av hans framsynta samhällsanalytiska artiklar.

Lars Bern, tekn.dr, mångårig industriledare, medgrundare till miljöinitiativet det Naturliga steget och ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens miljökommitté. 2016 klassad som en av Sveriges 80 mest inflytelserika opinionsbildare med sin libertinska blogg Anthropocene. Klicka på bilden för att ta del av denna.

Torbjörn Sassersson med NewsVoice, ett obundet nyhetsmedium, som av MSM (=main stream media) betraktas som konspiratoriskt. Vilket det är, men mot vad? Klicka på bilden och bilda dig en egen uppfattning. 

Karl Arfors, hedersdoktor Uppsala universitet och forskare med mikrocirkulation som specialitet, har som många andra framsynta vetenskapsmän i vår tid insett att västetrländsk skolmedicin måste reformeras. Klicka på bilden för mer information. 

Kreaprenörer bygger allianser

Under industrieran har vi ofta hört talas om stordriftsfördelar, men mera sällan om stordriftens nackdelar. De västerländska demokratierna bygger på att skapa majoriteter.

Förvillande teknikskifte

Men - digitaliseringen av samhället och alltmer väl informerade medborgare och lägre inträdeskostnader har förändrat spelplanen. Många små flexibla företag konkurrerar ut trögrörliga storföretag. Och det blir allt svårare att skapa politiska majoriteter för någonting i alltmer diversifierade samhällen.

Svensk ekonomisk politik riskerar att tappa kontakt med verkligheten, nu när ett omfattande skifte sker till digital konsumtion och produktion, skriver Stefan Fölster, adj. professor i nationalekonomi vid KTH, och Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom på Swedbank. 

Teknikskiften skapar ofta synvillor. Den första digitaliseringsvågen tillskrevs orimliga BNP-ökningar. I dagens andra digitaliseringsvåg underskattas istället mjukvaruförbättringarna.

Regeringar som styr enligt gamla kartan kommer att köra fast i terrängen, menar Fölster/Felländer.

Politiska misstag försenar utvecklingen

Nya näringar som produktion av musik och dataspel samt besöksnäringen skapar redan mer exportinkomster än skog, stål och bilindustrin. Men nuvarande skattesystem gynnar den robotiserade storindustrin och den digitaliserade finanssektorn och missgynnar nya näringar.

Fördelningspolitiken riskerar att prioritera fel saker. Risken är att framtidens företag lämnar landet och att utvecklingen försenas.

Konsten att hitta rätt partners och bygga allianser

Lösningen för de nya företagen är att hitta oväntade ekonomiska lösningar och överraskande samarbetspartners.

Specialiserade entreprenörer tillhör en förgången tid. Framtiden tillhör kreaprenörerna med förmåga att koordinera olika kompetenser. Det nya samhället blir allt mindre uppfinnings- och produktorienterat utan mer systempräglat. Produkter ingår i system, där branscher och kunskapsdiscipliner samverkar och är beroende av varandra. Ensamma produkter och innovationer utan systemstöd överlever inte.

Kreaprenörerna är samtidigt både generalister och koordinatorer med kort maktdistans, lågt strukturbehov, dämpad maskulinitet och lagom indvidualism.

Kreaprenörerna har inblick i många kunskapsområden samtidigt - så att han eller hon kan applicera det ena områdets nya innovationer på ett närliggande område och korsbefrukta dessa erfarenheter med flera andra kunskapsområden. 

Kreaprenörer har förmågan att hitta rätt partners och bygga nya magiska allianser.


EBC Kreaprenörs Dialogforum för ett förnyat medicinsklt synsätt med betoning på att flytta ansvaret för den egna hälsan till individen, myndigförklara patienten och förflytta fokus från sjuk till frisk. Klicka på bildlänken för mer information.
 


Kreaprenör har samarbete med Läkarföreningen för integrativ medicin i Sverige.
 

NÄTVERKET BROBYGGE & DIALOG
Kreaprenör samverkar sedan 10 år med Nätverket Brobygge & Dialog för integrerad livsvetenskap med människa och miljö som helhet.EBC Information AB är Kreaprenörs huvudsponsor och serviceföerag.
Specialister på Dialogmarknadsföring. Klicka på bildlänken för information.

STIFTELSEN PHAROS

Stiftelsen Pharos har skapats för att bredda kunskapskorridorena i dagens samhällsdebatt. Klicka på bildlänken för mer information.

© Copyright 2019, EBC Information AB