Människans existens
- ett dialogprojekt om Välfärdshaveriet

? BAKGRUND

Under en följd av år har välfärdsutvecklingen för den breda medelklassen i stora delar av västvärlden stått stilla. Missnöjet sprider sig nu i välfärdssamhällen, där man länge prisat globalisering och den industriella stordriftens fördelar och vant sig vid ständigt ökad tillväxt.I Sverige ifrågasätts industrimodellen.  Den fackliga organisationsgraden minskar. Digitalisering gör att människors arbete inte behövs på samma sätt som tidigare. Förtroendet för riksdagspartiernas förmåga att lösa dagens behov minskar. 
   Saknas gör den idealitet och närhet till folket, som kännetecknade tidigare ledare och som lade grunden till den svenska industrimodellen. Riksdagspartierna finansieras idag med skattemedel och politikernas legitimitet ifrågasätts. 1979 hade vi 5 riksdagspartier i Sverige med sammanlagt 1,7 miljoner medlemmar. Idag har vi 8 riksdagspartier med totalt endast 250.000 medlemmar. Legitima partier är grunden  för den  konstitutionella demokratin.

Alla människors rätt att existera är numera fastslagen i nationella och internationella fördrag. Men denna rätt  villkoras allt oftare i termer av hur mycket människor producerar av varor och tjänster i en anonym global produktionsapparat, som är omöjlig att påverka för enskilda individer och deras lokala politiker.
   Missnöjet växer när denna anonyma produktionsapparat ödelägger jordar, skogar och hav, samtidigt som den förhärskande arbetslinjen fortsätter att generera stora inkomster till redan förmögna maskinägare lierade med den politiska makten. Fler och fler anar att industrimodellen upprätthålls genom krig, riggade banksystem och dopade valutor med målet att hålla den viktiga nettoskattebetalande medelklassen lugn.
   Ett transfereringssystem har lagts till för att hjälpligt hålla liv i det redan av Karl Marx på 1800-talet så fruktade och så kallade trashanksproletariatet. 230 år efter franska revolutionen, när den globala industrieran tog fart, är detta farliga proletariat åter på krigsstigen. Missnöjet fångas upp av nygamla populistiska partier, som de traditionella vänster/höger-partierna i strid med demokratiska spelregler försöker isolera. De s.k. populistiska partiernas popularitet ökar som en konsekvens av dessa avsteg från demokratin.


Konstnären Ulf Enhörnings vision om en enad värld användes med konstnärens tillåtelse i inbjudan vid konferensen om Människans existens och fredens möjlighet , som nätverket Brobygge & Dialog i samarbete med Kreaprenör arrangerade år 2015. Här en länk till rapporten från 2015 års konferens .

AKTUELLA ARTIKLAR OCH REFERENSER

VAKNA - Framtiden är redan här
NÄRINGSLIV & SAMHÄLLE
HOT MOT DEMOKRATIN - Oreglerad globalism
FJÄRDE INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

MILJÖ & HÄLSA
MÄNNISKA - Ett begrepp som omdefinieras?
SLUTA FÖRNEKA ATT TEKNIKEN FINNS
VÄRDERINGAR & LAGAR
SVERIGE - Världens mest kristna land
SVENSKA KYRKAN - Rollen som kulturbärare

 


Teckningen om Människans existens är gjord av
Leonardo da Vinci. Kreaprenör har inspirerats av
honom, som var den person som klarade
det förra paradigmskiftet bäst av alla. 
Läs varför

INBJUDAN !

Vi kan inte längre blunda för att industrimodellen har nått vägs ände. Vi vill inte bara  stå och se på hur välfärd och konstitutionell demokrati havererar och se hur risken för revolution ökar. Projektet Människans existens bjuder därför in dig till en dialog  om hur vi kan hantera ojämlikheten , som historiskt alltid inträffar när klyftorna mellan fattiga och rika blir för stora.

Tecknen på välfärdshaveriet       
Sverige är på grund av sitt geografiska läge i den kyliga nord beroende av handel med omvärlden. Självförsörjningsgraden vad gäller livsmedel är i praktiken noll. Befolkningen bor i städer och är helt beroende av andra för sin överlevnad. Sverige är dessutom kraftigt digitaliserat med modern informationsteknik och totalt beroende av elektricitet och annan energi inte bara för uppvärmning av bostäder utan också för att samhällets komplexa system ska fungera. Sårbarheten är stor. Redan en kortare tids strömavbrott eller uteblivna leveranser vore en katastrof.

Ekonomin
I Sverige infördes 2015 minusränta och sedan 2016 har kronan kollapsat.  En svag valuta gör att svenska företag kan fortsätta sälja sina produkter utan större innovationer och förbättringar. Men produktinnehållet är nu i allt högre grad tjänster och i längden blir nödvändiga importvaror dyrare, marginalerna krymper, lönsamheten sjunker och därmed företagens konkurrenskraft. Det såväl i storlek som i värderingar med Sverige jämförbara landet Schweiz hade 1970 en valuta som var lika mycket värd som den svenska. Idag är schweizerfrancen mer än 9 gånger så mycket värd som kronan. Den schweiziska industrin har tvingats att bli allt effektivare. I Sverige har vi kompenserat bristande effektivitet med naturtillgångar.

Samhällsservicen
Trots världens högsta skatter blir samhällsservicen sämre;
* Sjukvårdskostnaderna skenar sedan 40 år tillbaka p.g.a. den pandemiska utvecklingen av metabol sjuklighet orsakad av tilltagande industrialisering av jordbruk och livsmedelsproduktion.
* Köerna och kostnaderna för vård och omsorg stiger också p.g.a. att den stora efterkrigsgenerationen nu går i pension.
* Den svenska skolan redovisar sämre resultat vid internationella jämförelser.
* Försvaret och Posten rustas ner, järnvägsunderhållet är eftersatt  och utbyggnaden av elnäten halkar efter med stora kvalitetsproblem som följd.
* Men det som kanske oroar mest är underkapacitet hos Polisen, som idag inte klarar av vardagsbrottsligheten och än mindre att hantera ny ekonomisk brottslighet och gängkriminalitet i storstäderna.

Migrationen
Det störst växande problemet i västvärlden är den ökande migrationen p.g.a. att världens befolkning fortsätter att öka. Läget förvärras av politisk oenighet, krig och naturkatastrofer. Västvärldens länder saknar en gemensam idé om hur vi ska hantera detta, vilket kommer att sätta allt större press på västländernas ekonomier och deras befolkningarnas anpassningsförmåga.

Sammantaget är detta tecken på ett välfärdshaveri.

Ojämlikheten
I Sverige handlar välfärdshaveriet i första hand om ojämlikhet som hämmar samhällets utveckling. Det  handlar om att alltfler människor hindras att ta tillvara på livschanser, om hinder att gå från arbetslöshet till arbete, om att inte kunna byta sysselsättning och utbilda sig, om att inte kunna starta eget och arbeta för sig själv,
om att inte ha råd med en bostad och om ojämlik tillgång till skola, vård och omsorg.

Sveriges viktigaste behov är att öka den sociala rörligheten. Sverige behöver reformeras för att göra samhället mer dynamiskt. Människor måste i större utsträckning kunna påverka sina lokala förhållanden och förändra sina liv. Vi måste ge människor möjlighet att utveckla sin fulla potential. Vi måste välja ledare som förstår dynamiken med att ge civilsamhället ökade resurser och eget ansvar.
   Det behövs nya ekonomiska mekanismer för att organisera dagens samhälle, där ny kunskap och ny informationsteknik utmanar det förhärskande politiska och teknokratiska etablissemanget och blottlägger stordriftens och globalismens nackdelar  

Håller du med?
Då är du välkommen att delta i projektet Människans Existens och i en humanteknologisk och partipolitiskt obunden dialog om hur vi kan påverka samhällets ekonomiska och tekniska drivkrafter. Vi kan nämligen inte längre förlita oss på att samhället ska lösa alla problem. Vi måste kunna klara oss själva.

Kommande konferens om Välfärdshaveriet
lördag 9 november 2019 på Hotel Birger Jarl i Stockholm.
Huvudtalare är professor Magnus Henrekson, Institutet fär Näringslivsforskning, Peter Martin, läkare i funktionsmedicin
m.fl. deltagare.


Skicka mail om att du vill följa projektet, anmäla dig till möten och få rapporter från seminarier och konferenser .
 

TIDIGARE MÖTEN
2018-10-20
Ett  första förberedande semninarium på Dalarö.  
Rapport från mötet 20 oktober 2018 i vårt månatliga nyhetsbrev .

2019-03-09  
Rapport från medlemsmöte med workshop
.


2019-04-27 
På Kreaprenörs årsmöte diskuterades ett ekonomiskt reformförslag byggt på professor Alf Hornborgs böcker om Myten om maskinen och Nollsummespelet,
Läs Ekonomiskt reformförslag här .  

© Copyright 2019, EBC Information AB