PROJEKT: Frihet bortom Arbetslinjen

         

Med den nuvarande Arbetslinjemodellen är lön för arbete välfärdssamhällets skattebas. Det är dock värt att notera att Arbetslinjen endast har fungerat en relativt kort tid under senare delen av industriepoken under 1900-talet och så länge som människor har behövts för att sköta maskiner. När maskinerna nu börjar sköta sig själva fungerar Arbetslinjen allt sämre, när mycket av det traditionella lönearbetet försvinner.

Arbetslinjen

Den svenska Arbetslinjen har nära nog definierat traditionella lönejobb och 8 timmars arbetsdag som en naturlag. Men nu försvinner hälften av dagens tjänstemannajobb under 10 - 20 år i den största samhällsomvälvningen någonsin. Tunga och monotona jobb robotiseras och försvinner parallellt med att trditionella tjänstejobb digitaliseras bort. 

Samtidigt växer otaliga nya jobbmöjligheter fram. Människor kommer att arbeta med sådant som maskiner är urusla att sköta såsom kreativitet, forskning, utbildning, vård, omsorg, service och besöksnäring. Sysslesättningar som idag missgynnas av ett gammalmodigt synsätt.

Produkter och tjänster görs dessutom mångdubbelt effektivare, produceras i mindre serier och ändå till lägre priser. En fascinerande utveckling och ännu mer omvälvande än när jordbruksepoken övergick i industriepoken under1800-talet.

Frihet bortom arbetslinjen....

I valét 2014 lanserade partiet Enhet begreppet Existenslinjen, som ersätter Arbetslinjen. Det nya begreppet utgår ifrån att om ett samhälle garanterar medborgare existensminimum har de flesta inneboende kraft att i frihet forma sin egen väg i livet.

Bortom politikens vänster-höger-skala växer en ny samhällsuppfattning fram, byggd på empati och helhetstänkande. Den nya uppfattningen utgår ifrån FN:s deklaration om alla människors lika värde och att att människors existens inte i första hand är avhängigt av vad de producerar. Frihet bortom arbetslinjen innebär att en grundtrygghet, som garanterar en värdig överlevnad, är en mänsklig rättighet. Modellen förspråkar att landets medborgare får del av det ökade välståndet genom medborgarandel, men förutsätter också frihet under ansvar. Lönebeskattningen kommer successivt att försvinna, varför vi använder begreppet medborgarandel istället för basinkomst för att markera skillnaden mot lönearbete. Medborgarandelems storlek beräknas på landets totala ekonomi.

... en välfärdsmodell byggd på tillit

Gemensamma kostnader finansieras i framtiden genom avgifter på för alla gemensamma naturresurser och på maskinell produktion samt genom att successivt avveckla Arbetslinjens kostsamma och transfereringssystem, som karaktäriseras av Arbetslinjens brist på tillit till människors egen förmåga att ta ansvar och brist på insikt om civilsamhällets inneboende kraft.  

Frihet bortom arbetslinjen är ett resultat av det pågående epokskiftet till glädje för alla människor, när valfrihet och efterfrågan på mänskligt arbete ökar i nya branscher. Alla får mer tid för sina barn, för gamla och sjuka. Det blir lättare att ta deltids- och säsongjobb, att ta ledigt för att vila och fortbilda sig. Alla får en bättre förhandlingsposition på arbetsmarknaden. Jobben fördelas på fler. Det blir lättare att starta nya småföretag i nya näringar. När ingen behöver oroa sig över att bli vräkt från sin bostad eller inte ha mat för dagen, minskar stress och sjukdom. Lokalsamhällena stärks och kreativiteten blomstrar.

De omvälvande sociala och ekonomiska effekterna av den pågående globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen, gör att principer som hittills gällt under industriepoken för att optimera stordriftens och de långa produktionsseriernas fördelar nu måste revideras.

Och banksystemet måste revideras. Riksbanken får åter uppgift att ensam trycka landets pengar, medan affärsbankerna återgår till att sköta transaktionsekonomin.

Vi för en Dialog om Frihet bortom Arbetslinjen och arrangerar möten och konferenser för att sprida information om vad som verkligen händer i vår tid. 

Kreaprenörs regionutvecklingslab

Sverige svarar - effektiv regionutveckling

Rekommenderade länkar

Positiva pengar 
En ideell förening  som finns i 24 länder med målet att pengar ska skapas och tillföras i ekonomin på ett demokratiskt, transparent och rättvist sätt så att det gynnar allmänheten istället för ett fåtal. Om makten att skapa pengar tas ifrån bankerna får vi en stabilare ekonomi, fler jobb, lägre personlig skuldsättning och prisvärda bostäder.

Rekommenderade artiklar

Den nya pragmatismen av Paul Collier

Strindberg - mer aktuell än någonsin

Varför satsas det inte mer på turism?

Våra möten och konferenser

Vt 2016 Rapport från årsmöte med öppen konferens om samhällsutvecklingen

Läs om Kreaprenörs konferensverksamhet sedan 2001 här.

Välkommen att ta kontakt om du vill stödja arbetet för ekonomisk demokrati och utveckla projektet Frihet bortom arbetslinjen.

© Copyright 2017, EBC Information AB