Hur vi arbetarVad vi gör

Föreningens syfte är att sprida kunskap och öka medvetandet om vad som händer i vår tid och hur dagens tekniska genombrott påverkar människor och samhällets utveckling på olika områden.

Miljö-, hälso- och värdegrundsfrågor

Allt pekar mot att vi lever i en tid där det krävs nytänkande. En epok av kraftig industriell utveckling med en tidigare aldrig skådad befolkningstillväxt har skapats av effektiva samhällen vad avser produktion och distribution. Men det har också lett till en passiviserande masskonsumtion med stigande psykisk och fysisk ohälsa, miljöpåverkan samt krav på en ny  samhällsmodell.

Miljö-, hälso- och värdegrundsfrågor får ökad betydelse i all strategisk planering.

Paradigmskifte

Parat med nya tekniska genombrott för snart tre generationer sedan i form av televisionen och datortekniken är vi nu mitt inne i en tid som har alla drag av s.k paradigmskifte – dvs byte av gällande mönster och en bytpunkt på mängder av områden. Gamla tankesätt fungerar allt sämre, nya generationers förutsättningar skiljer sig radikalt från tidigare generationers etc.

Kunskapsalliansen Kreaprenör® har startats för att sprida kunskap om förändring och själv aktivt bidra till förändring genom att stödja och stimulera nyupptäckter och vägar till växande på skilda områden.

Fyra fokusområden

Vi ser en naturlig uppdelning  i fyra fokusområden som var för sig bygger på utvecklande motsatspar, som både stimulerar och hämmar förändring samtidigt. Dessa områden är 1. Miljö och Hälsa, 2. Värdegrund och Regler, 3. Kommunikation och Lärande samt 4. Värdeskapande och Näringsliv.

Kreaprenör® utvecklar människor och deras idéer för framtiden. Stöd Kreaprenör® genom att bli medlem. Kontakta oss.

Rapporter från tidigare möten

Klicka på denna länk och läs rapporterna från tidigare möten.

MODELLEN

Perception

CrossSensor är ett universellt perceptionsverktyg, som öppnar dörrar till oupptäckta "möjlighetsrum", som finns överallt omkring oss. 

"Möjlighetsrum" är vår beteckning på nya affärsmöjligheter, som kan erövras och göras "magiska" (=lönsamma) med rätt idéer och med hjälp av innovationer i kreativt samarbete genom korsbefruktning mellan tekniker, naturvetare och ekonomer i samarbete med konstnärer och humanister. Modellen beskrivs kortfattat om du klickar på denna länk.

Identifiera möjlighetsrum

CrossSensor utgår - inte som brukligt är i rådande industriparadigm från tekniska och ekonomiska faktorer - utan från insikten att all mänsklig utveckling alltid är följden av människors behov och önskningar att förlänga och förstärka sina sinnen (synen, hörseln, lukt, styr- och balanssinnena samt det "sjätte" sinnet – intuition och Medvetandet självt. Den horisontella sinnesaxeln matchas mot den vertikala axelns individ- och relationspräglade krav.

För att sedan identifiera "möjlighetsrummen" lägger vi till den tredje dimensionen, som just är de för tillfället tillgängliga tekniska och samhälleliga faktorerna. När den "möjlighetsbox" som definieras utifrån valda koordinater fylls med alla tillgängliga uppgifter om t.ex. en orts och eller en regions aktuella förutsättningar, tydliggörs nya "möjlighetsrum", som inte tidigare har kunnat identifieras med gängse ekonometriska metoder.

GENOMFÖRANDET

Bygga allianser genom dialog

Kreaprenörskap är sedan att i företag och organisationer eller på orter och i regioner initiera värde- och kunskapande dialoger och bygga nya allianser (=intressegemenskaper) genom att i dialogen ställa frågor (=UT-formation) och systematiskt notera alla svar och synpunkter (=IN-formation). Allianserna bygger man sedan genom att identifiera för intresserade individer avgörande gemensamma värderingar och intressen. Läs mera om partnerskap genom att klicka på denna länk.

Möten - workshops, seminarier och konferenser

Kreaprenör® söker ständigt sammanhang, där vår metodik är ändamålsenlig och kan göras tillämplig. Sökprocessen sker genom att ständigt provocera till dialog genom att sprida kunskap om vad som verkligen händer i vår tid. Genom att kalibrera dialogen utifrån sinnena och  människors egna uttalade behov, önskningar och drömmar, dvs reella och framtida möjligheter, i stället för att som brukligt är analysera historiska och rådande efterfråge- och utbudsförhållanden, identifierar vi nya intressegemenskaper utifrån de härintill definierade fokusområdena. Genom att vid varje tillfälle försöka nå och samla in synpunkter från människor sysselsatta i så många av dessa fokusområden som möjligt samtidigt, skapar vi möten, som blir mycket mera kreativa och utvecklande, än om bara människor verksamma inom samma områden träffas. Exemplen på människor från de olika fokusområdena är i princip oändliga; Biologer, kemister, medicinare från fokusområde ett, präster, bankirer, jurister från område två, marknadsförare och lärare från område tre och filosofer, ekonomer, tekniker m.fl. från område fyra.

© Copyright 2019, EBC Information AB