Hur vi arbetarFöreningen Kreaprenör®

Vi är ett kunskapsnätverk för opinionsbildning och nytänkande om vad som egentligen händer i vår tid med syftet att vidga åsiktskorridoren.
   Människor är andliga varelser med en större hjärna, och som därför i större utsträckning än andra arter kan kombinera andlighet och intuitiva vägval med logik och rationella vägval. Forskning visar att emotionella val alltid föregår de rationella.
   I vårt arbete vill vi dock försöka vara religiöst, vetenskapligt och partipolitiskt obundna.

Perception

Vår uppfattning är att all mänsklig utveckling drivs av människans sinnen – vår perception – och en ständig önskan att förlänga och förstärka sinnena. Med vår perceptionsmodell Cross Sensor identifierar vi nya möjligheter och nödvändiga förändringar genom att korsbefrukta sinnena - synen, hörseln, styr- och balanssinnena, lukt och smak samt det sjätte sinnet (intuitionen) med tidsandans aktuella drivkrafter.

Aktuella individuella drivkrafter med ökat individuellt Medvetande som följd är Hälsa, Identitet, Integritet, Jämställdhet och Inflytande.

Aktuella kollektiva drivkrafter för ökat kollektivt Medvetande är Hänsyn, Empati, Engagemang, Passion och Upplevelser.

Mänsklig tillvaro och varseblivning kan genom historien sammanfattas som en process för Existens, Trygghet, Gemenskap, Självkänsla och Självförverkligande.

Paradigmskifte

Historiskt påverkas tidsandan av återkommande sinnes-förstärkningar resp. förlängningar. De senaste 1000 åren har detta i Europa resulterat i fem eror. alla med efter varandra följande etablerings-, tillväxt-, mognads- och nedgångsfaser;
   Köpmannaeran (1010-1343 e.Kr), Handelshuseran (1286-1510), Maskineran (1447-1776), Industrieran (1712-1991) och Informationseran (1948-)

Industrieran har i praktiken således upphört och ersätts med Informationseran, som just har passerat etableringsfasen och är inne i tillväxtfasen. Med Kreaprenörs synsätt om förstärkning resp. förlängning av sinnena gör ny informationsteknik det nu möjligt  för människor att förlänga och förstärka inte bara sinnena utan själva medvetandet. Det medför att vi nu lever i ett paradigmskifte med en mer genomgripande förändring än något tidigare paradigmskifte.
(Ref: Anders Ewerman ”Marknaden 1000 år”).

Rapporter från tidigare möten

Klicka på denna länk och läs rapporter från Kreaprenörs tidigare möten.

Mål och fokusområden

För att kunna bidra med idéer till dagens nödvändiga förändringsarbete har Kreaprenör definierat tre övergripande mål och fem avgörande fokusområden;

Mål
1, Harmoniska människor
2. Trygga samhällen
3. Hållbar planet                      

Fokusområden
1. Hälsa (inre miljö, ansvar)
2. Omsorg (yttre miljö, samhälsa)
3. Utbildning (grundkunskaper och bildning)
4. Demokrati (inflytande och delaktighet)
5. Ekonomi (värdeskapande och hushållning)

Vi bygger nätverk genom dialog

Inom ovan nämnda fokusområden har vi sedan starten 2001 arrangerat möten, workshops och konferenser för att öka medvetenheten om vad som verkligen händer i vår tid. Nytänkande och ökat medvetande innebär för oss att vi bidrar till att flytta fokus från det vi redan vet till vad alltmer medvetna individer vet att vi inte vet.

Kreaprenörskap är att initiera värde- och kunskapande dialoger och bygga nätverk (=intressegemenskaper) genom att i dialog ställa frågor (=UT-formation) och systematiskt  ta tillvara på svar och synpunkter (=IN-formation). Nätverk byggs sedan genom att registrera vad deltagarna svarar och bygga vidare på för intresserade deltagare iavgörande gemensamma intressen.
   Att ta sig an svar är för oss detsamma som ansvar. 
Läs hur vi har utvecklat dialogmetoden via denna länk.

Vår människosyn

För oss är frihet och människors växande betydelse det centrala. Allt är möjligt och allt är tillåtet, så länge det inte skadar andra människor och omgivningen.
   Självförverkligande sker alltid i samverkan.  Genom att gå in i och ut ur relationsgemenskaper mognar människor genom ömsesidigt hänsyns- och ansvarstagande. På så sätt ökar också självrespekten. Genom andra får vi insikter och solidarisk identitet. Då behövs inte längre “kryckor” i form av "ismer", "partier" och "trossamfund".
   Självförverkligande uppnås genom övning i empati, dvs inlevelse i den andra människans situation och reaktion. Så får vi erfarenheter.
   Det är svårt, särskilt i en omgivning där andra inte gärna berättar om sin situation och inte vågar bejaka sina önskningar och drömmar.

Finansiering

Vi finansierar verksamheten genom stöd i form av årsavgifter och genom att starta nya projekt, som vi söker projektstöd för.

Blev Du intresserad ?
Hör av dig.

© Copyright 2020, EBC Information AB